به تعدادی نیروی خانم جهت بازاریابی تلفنی با حقوق ثابت ۵۰۰/۰۰۰ تومان در قم نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با ...